Состојба со откуп на тутун од реколта 2017 година заклучно со (15 март 2018 година)

tutun listЕвиденција за вкупно извршен откуп на суров тутун во лист од реколтата 2017 год. со податоци внесени во ИСЕТ

заклучно со 15 март 2018 година.

 

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

ЈАКА-количина во кг.

Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кг.

Цена во ден/кг.

I

1,069,959.30

239.64

7,732,975.02

264.86

II

1,056,803.18

199.49

11,842,994.54

194.63

III

214,258.54

144.81

1,126,714.17

141.92

IV

3,870.07

60

31,047.08

59.64

V*

       

Вкупно ароматични во кг.

2,344,891.09

 

20,733,730.81

 

                                     ДОПОЛНИТЕЛЕН ТУТУН

КЛАСА

ТИПОВИ ТУТУН

ЈАКА-количина во кг.

Цена во ден/кг.

ПРИЛЕП-количина во кг.

Цена во ден/кг.

I

31.28

85.01

160.34

85.00

II

38.40

85.00

352.87

69.56

Вкупно дополнителен во кг.

69.68

 

513.21

 

Мувлив во кг.

   

1,415.20

 

СЕ ВКУПНО во кг.

23,080,619.99

Вкупна вредност на откупениот тутун во денари

5,013,666,119.23

Просечна откупна цена во ден/кг.

217.22